โครงการ Q-Bus

โครงการรับรองมาตรฐานคุณภาพรถโดยสารสาธารณะ (Q-Bus : Qualified Bus)

เป็นโครงการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน มีจุดมุ่งหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย สร้างระบบคัดกรองผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารสาธารณะที่มีการบริหารจัดการเดินรถได้อย่างมีคุณภาพ ทำให้ผู้โดยสารมีความมั่นใจ สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกและมีความปลอดภัยมากขึ้น

สำนักการขนส่งผู้โดยสาร ขอเชิญผู้ประกอบการรถโดยสารประจำทางและรถโดยสารไม่ประจำทาง เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพรถโดยสารสาธารณะและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่ผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์แนะแนวกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการขนส่งผู้โดยสาร สำนักการขนส่งผู้โดยสาร

วันจันทร์-ศุกร์ เวลาทำการ

website: www.qbusthailand.com

e-mail: develop0409@gmail.com

ไฟล์แนบอื่นๆ

info.png

ผู้เขียน: adminDlt
สร้างเมื่อ: 2023-03-15 09:06:21 UTC