เข้าสู่ระบบ

person_outline
lock_outline

ส่งข้อคิดเห็นหรือเรื่องร้องเรียน
ผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ สามารถให้ช้อคิดเห็นหรือ ส่งเรื่องร้องเรียนด้านการให้บริการได้
ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับรางวัล
ผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบการหรือเส้นทางที่ได้รับรางวัลได้

ข่าวประชาสัมพันธ์

การสัมภาษณ์ผู้ประกอบการเรื่องเกณฑ์การประเมิน

กรมการขนส่งทางบกและสถาบันขนส่งแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการเรื่องเกณฑ์การประเมินมาตรฐานรถโดยสาร (Q-Bus) เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

งานสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาโครงการ Q-BUS
กรมการขนส่งทางบก ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษา “โครงการรับรองมาตรฐานรถโดยสารสาธารณะ (Q-Bus) เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน” พร้อมมอบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานรถโดยสารสาธารณะ (Q-Bus) ให้แก่ผู้ประกอบการที่ผ่านเกณฑ์ประเมินและได้รับการรับรองจำนวน 19 ราย ณ ห้องมิราเคิล แกรนด์ C โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร โดยมีนายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก
โครงการ Q-Bus

โครงการรับรองมาตรฐานคุณภาพรถโดยสารสาธารณะ (Q-Bus : Qualified Bus)

เป็นโครงการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน มีจุดมุ่งหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย สร้างระบบคัดกรองผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารสาธารณะที่มีการบริหารจัดการเดินรถได้อย่างมีคุณภาพ ทำให้ผู้โดยสารมีความมั่นใจ สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกและมีความปลอดภัยมากขึ้น

สำนักการขนส่งผู้โดยสาร ขอเชิญผู้ประกอบการรถโดยสารประจำทางและรถโดยสารไม่ประจำทาง เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพรถโดยสารสาธารณะและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่ผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์แนะแนวกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการขนส่งผู้โดยสาร สำนักการขนส่งผู้โดยสาร

วันจันทร์-ศุกร์ เวลาทำการ

website: www.qbusthailand.com

e-mail: develop0409@gmail.com